ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ …
Read More