แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2562

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2562

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ จัดทํา ขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยท…
Read More