การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ…
Read More