การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนการบริการประชาชน เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนการบริการประชาชน เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนรา…
Read More
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนรา…
Read More