ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พ.ศ.2561

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
อาศัยตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 15 และมาตรา 16 (4) ว่าด้วยแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเท…
Read More