ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยตนเอง ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ita) ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยตนเอง ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ita) ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยตนเอง ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร…
Read More