ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางนี้ เป็นช่องทางที่ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยผู้ร้องเรียน สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลการร้องเรียนได้ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ตามลิงค์นี้ https://www.mutchalin.go.th/wp-content/uploads/2024/03/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.pdf

ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆของผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครอง