ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบต.

  • ประกาศ/คำสั่ง
  • แผนงานต่างๆ
  • ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานต่างๆ

  • ผลิตภัณฑ์ในตำบลมุจลินท์
  • ประเพณี/วัฒนธรรม/งานประจำปี

ตะกร้าหวายเทียม

ประเพณีแห่เทียนตำบมุจลินท์

ผู้บริหารอบต.มุจลินท์

นายธวัชชัย   บุญน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ลิงก์น่าสนใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”