ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ต.มุจลินท์ คิดเป็นปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม.

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ