ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายชอบ ทองคำดี) โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 36 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ

ราคากลาง
Read More
ตารางแสดงวงเงิน โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางสำราญ แตงกลิ่น) โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 68 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ

ตารางแสดงวงเงิน โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางสำราญ แตงกลิ่น) โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 68 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ

ราคากลาง
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครกงารปรับปรุงประปา โดยเปลี่ยนถังแชมเปญ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.มุจลินท์ บริเวณบ้านนายมนัส สอนสืบ ตามแบบอบต.มุจลินท์ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ตารางแสดงวงเงินโครกงารปรับปรุงประปา โดยเปลี่ยนถังแชมเปญ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.มุจลินท์ บริเวณบ้านนายมนัส สอนสืบ ตามแบบอบต.มุจลินท์ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ราคากลาง
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมปากบ่อพัก หมู่ที่ 4 (ซอยข้างวัดมุจลินท์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว 242.50 ตร.ม. พร้อมเสริมปากบ่อพัก ขนาด 1.20×1.20 เมตร จำนวน 9 บ่อ และเปลี่ยนฝาบ่อพักจำนวน 9 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมปากบ่อพัก หมู่ที่ 4 (ซอยข้างวัดมุจลินท์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว 242.50 ตร.ม. พร้อมเสริมปากบ่อพัก ขนาด 1.20×1.20 เมตร จำนวน 9 บ่อ และเปลี่ยนฝาบ่อพักจำนวน 9 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ราคากลาง
Read More