ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายสมใจ สุขมาก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132 ตร.ม.

อ่านต่อ…

ขอเชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตามลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/nf4bmt หรือตามคิวอาร์โค้ดนี้

ขอเชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่อ่านต่อ…

ขอเชิญชวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขอเชิญชวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความอ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางสมจิต พวงศรี) ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตาร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.

อ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการถมดินที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยถมดินสูงโดยเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,185 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,550 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

อ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการลงลูกรังสายคลองลำเป็ด หมู่ที่ 4 ต.มุจลินท์ จุดเริ่มต้นประจำน้ำคลองลำเป็ด ถึงนา นายสมบัติ ชูใจ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

อ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางสมจิต พวงศรี) จุดเริ่มต้นบ้านนางสาวพรปวีร์ ผลงาม หมู่ 4 ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.

อ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระเบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนางสาวกังวล เอี่ยมสำอางค์) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 73 ท่อน ตามแบบที่กำหนด

อ่านต่อ…