การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code เพื่อตอบ…
Read More
การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  เข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code เพื่อตอบแ…
Read More
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
Read More
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับและเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับและเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
Read More