ประกาศระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศต่างๆ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้