นโยบายปลอดบุหรี่

ประกาศต่างๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้กำหนดนโยบายให้องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่กำหนด จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้