คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่