แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และดำเนินการบันทึกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e – PlanNACC) รายละเอียดดังนี้