โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 14 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จัดทำโครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ วัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้ฟื้นฟูสุขภาพกาย ใจ สามารถดูแลตนเองได้ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในชุมชน