กิจกรรมการจัดเก็บและนำส่งขยะอันตรายไปกำจัด

กิจกรรมหน่วยงาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะมูลฝอยอันตราย บริเวณศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน วัด โรงเรียนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ เป็นประจำทุกวันที่ 5 ของทุกเดือนนั้น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้รวบรวมขยะอันตรายที่ดำเนินการจัดเก็บมา และนำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป