โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลมุจลินท์ จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ เห็นความสำคัญในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้าน ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และเป็นการค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น ลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมและเพื่อเป็นการสืบสานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  สร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลมุจลินท์ ในระหว่างวันที่ 5 และ 11 – 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์