โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมุจลินท์