กิจกรรมทางศาสนาของ ศพด.รร.วัดมุจลินท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาและการประพฤติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เช่น การสอนเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธ การไหว้ การกราบ การสวดมนต์ไหว้พระ และการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ เป็นต้น