กิจกรรมรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ (ITA) ระดับ ผ่านดีเยี่ยม

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA) ระดับ ผ่านดีเยี่ยม (AA) ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี