มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (infographics)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ดังนี้

1. ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 036-798253

2. ทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  www.mutchalin.go.th 

3. ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  หมู่ 7  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

4. แจ้งด้วยตนเองในวัน เวลา ราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์