การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตตำบลมุจลินท์
  3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ หรือ เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508
  4. ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานประกอบการยืนยันสิทธิ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (เปิดพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน) กรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ

โดยสามารถยื่นเอกสารยืนยันสิทธิด้วยตนเอง หรือมาขอรับเอกสารแบบยืนยันสิทธิได้ ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 – เดือนกันยายน 2567 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 036-798253