ขอเชิญประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ กำหนดจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในวันที่  27  พฤศจิกายน  2566  ณ วัดมุจลินทร์  หมู่ที่  4  ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬาและรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ  โดยจัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ การแข่งขันเรือพายเร็ว 3 ฝีพาย เรือหัวใบ้ท้ายบอด หมากรุกไทย วิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน และชักเย่อ

                 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์