การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยประกาศตนอ่านต่อ…

ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าทีอ่านต่อ…

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)  ซึ่งอ่านต่อ…

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)  ซึ่งการประอ่านต่อ…