รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)  ซึ่งอ่านต่อ…