รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนอ่านต่อ…

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้ อ่านต่อ…