รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โคอ่านต่อ…