รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โอ่านต่อ…