มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

องค์การบริการส่วนตำมุจลินท์ ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโอ่านต่อ…