ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

ระเบียบการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน-การฝากเงิน-การเก็บรักษาเงิน-การตรวจเงินฯ-พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
อ่านต่อ…

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-7-พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
อ่านต่อ…

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ระเเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ-พ.ศ.2548-และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-3ดาวน์โหลด
อ่านต่อ…