รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (จ่ายขาดเงินสะสม 25 ธันวาคม 2566)

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ซึ่งเป็นรายการที่จ่ายขาดเงินสะสม ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 รายละเอียดดังนี้