สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนตุลาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้