กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 23 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมกับธนาคารขยะบ้านมุจลินท์ หมู่ที่ 6 ได้จัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกธนาคารขยะ นำขยะมาขาย เพื่อ ให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน เกิดระบบสวัสดิการชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและเป็นการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ภายใต้หลักการ 3 Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย