รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่จึงเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ถือเป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจะได้แสดงความจงรักภักดี ฯ ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” เพื่อลดปัญหายาเสพติดในสังคม ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด

ขอบคุณภาพจาก ปปส. / กรมควบคุมโรค