ตารางแสดงวงเงินโครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางสุชิน จันทร) วางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมฝากเหล็กตะแกรง

อ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายสุนันท์ เพิ่มพูน ขนา 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 118 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 12 บ่อ

อ่านต่อ…

ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมอ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ต.มุจลินท์ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 50.50 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 136.5 ตร.ม.

อ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณนานายสุนันท์ พลายดี) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 1 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบอบต.มุจลินท์กำหนด

อ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณนา นางสาวจรินทร์ ชูศรี) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบอบต.มุจลินท์กำหนด

อ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายสมใจ สุขมาก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132 ตร.ม.

อ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางสมจิต พวงศรี) ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตาร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.

อ่านต่อ…

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (โอนงบประมาณ ครั้งที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ซึ่งเป็นรายอ่านต่อ…