ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 รายละเอียดตามไฟอ่านต่อ…

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 รายละเอียดตามไฟล์เออ่านต่อ…

ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ประกาศเรียกประอ่านต่อ…

ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.256อ่านต่อ…

ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าทีอ่านต่อ…

ประกาศระเบียบสภา อบต.มุจลินท์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้ออ่านต่อ…

ประกาศระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อ่านต่อ…

นโยบายปลอดบุหรี่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้กำหนดนโยบายให้องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่กำหนด จึงได้กำหนดนโยบายเพอ่านต่อ…