ประกาศระเบียบสภา อบต.มุจลินท์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้ออ่านต่อ…

ประกาศระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อ่านต่อ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการและกิจกรรมที่จะดำเอ่านต่อ…

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-2567ดาวน์โหลด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2567ดาวน์โหลด
อ่านต่อ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงกอ่านต่อ…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 4/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถอ่านต่อ…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทอ่านต่อ…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถอ่านต่อ…