ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.มุจลินท์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.มุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  
Read More
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.มุจลินท์

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.มุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลื…
Read More
ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต…
Read More
เชิญชวนประชาชนอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

เชิญชวนประชาชนอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 - 59 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  มาลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวั…
Read More
ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2564 และขับเคลื่อน…
Read More
การปฏิบัติตัวของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

การปฏิบัติตัวของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดลพบุรี   ที่กลับมาจาก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดต…
Read More
ขอเชิญประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ขอเชิญประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.มุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์  เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)  เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ปรึกษ…
Read More