ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อขอชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ปี 2566

ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อขอชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์มาติดต่อขอชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดตาม…
Read More
การให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง  แจ้งแผนปฏิบัติงานโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ซึ่งจ…
Read More
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดีินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดีินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 ด้วยสถา…
Read More
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันเข้าพรรษาทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  ในปี พ.ศ.2565  วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565   ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้จ…
Read More
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์  เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดประชุมประชาค…
Read More
“ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

“ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565  "ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิ…
Read More
การป้องกันโรคพิษสุนับบ้า

การป้องกันโรคพิษสุนับบ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2565  ดังนี้  โรคพิษสุนัขบ้า (Rabie…
Read More
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง…
Read More
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่ว…
Read More
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและ…
Read More