แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  ครั้งที่ 5/2564  ในวันที่ 16 เมษายน 2564  เรื…
Read More
ข้อควรรู้สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข้อควรรู้สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์
      องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา …
Read More

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2097/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์
           องค์การบริหารส่วนตำลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2097/2564 ลงวันที่ 3…
Read More
ให้เจ้าบ้านหรือผู้ดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแลสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

ให้เจ้าบ้านหรือผู้ดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแลสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

ข่าวประชาสัมพันธ์
           องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่  2098/2564  ลงวันที่ 30 เมษายน 2564  เรื่อง  ให…
Read More
มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์
        องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์  คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2006/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564  เรื่อง  มาตรกา…
Read More
มาตรการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์
          องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  ประกาศจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ ุ 6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง มาตร…
Read More
5 สิ่งควรทำ อัพเวลสู้โควิด เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้าน

5 สิ่งควรทำ อัพเวลสู้โควิด เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์
5 สิ่งควรทำ อัพเวลสู้โควิด เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้าน ข้อมูลจาก.....เว็บไซต์ ไทยรู้สู้โควิด : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ…
Read More
แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  ครั้งที่ 5/2564  ในวันที่ 16 เมษายน 2564  เรื…
Read More

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมอบต, ข่าวประชาสัมพันธ์
             นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โ…
Read More

ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศเจตนารมณ์  "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ใสสะอาด 2564" …
Read More