การปฏิบัติตัวของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

การปฏิบัติตัวของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดลพบุรี   ที่กลับมาจาก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดต…
Read More
ขอเชิญประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ขอเชิญประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.มุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์  เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)  เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ปรึกษ…
Read More

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2389/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
Read More
แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  ครั้งที่ 5/2564  ในวันที่ 16 เมษายน 2564  เรื…
Read More
ข้อควรรู้สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข้อควรรู้สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์
      องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา …
Read More