การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ.2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บ…
Read More
ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ

ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยปัญหามลพิษทางอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ ซึ่งมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนชัดเจนว่า อนุภาคข…
Read More
มารู้จัก…ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

มารู้จัก…ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ หลีกเลี่ยงการเดินทาไงปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค สถานที่แออัด ไม่คลุ…
Read More
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่…
Read More
ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปีพ.ศ.2562-2563

ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปีพ.ศ.2562-2563

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงานต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปี พ.ศ.2562-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขึ้น เพื่อให้เ…
Read More
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร…
Read More
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีหมู่ 3 ร่วมกันต่อต้านความดันโลหิตสูง

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีหมู่ 3 ร่วมกันต่อต้านความดันโลหิตสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีหมู่ 3 ร่วมกันต่อต้านความดันโลหิตสูง จัดโดยน…
Read More
เชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ

เชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบโดยนักศึกษา…
Read More
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อบัญญัติ, ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมสภาองค…
Read More
วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยในวันที่ 16 - 17  กรกฎาคม  2562  เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเ…
Read More