ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1…
Read More
ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.มุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ในวันอาทิตย์ที่  14  พฤษภาคม  2566   ตั้งแต่เวลา …
Read More
ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตจังหวัดลพบุรี

ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตจังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ "ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี"           ด้วยปรากฎว่าในช่วงฤดูแล…
Read More
ประกาศเจตนารมณ์นโยาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์นโยาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
                องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์    ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล มีคว…
Read More
ขอเชิญประชาชนผู้เคยมารับบริการหรือมาติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA)

ขอเชิญประชาชนผู้เคยมารับบริการหรือมาติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA)

ข่าวประชาสัมพันธ์
                     องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลิ…
Read More
ขอเชิญชวนบุคลากรของ อบต.มุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA)

ขอเชิญชวนบุคลากรของ อบต.มุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA)

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอเชิญชวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่…
Read More
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 23 ธันวาคม 2565 และได้จัดทำบัญชีรา…
Read More
ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อขอชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ปี 2566

ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อขอชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์มาติดต่อขอชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดตาม…
Read More

คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
       องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  “คู่มือสำหรับประชาชน”  โดยมีวัตถุประสงค์…
Read More

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
        อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การ…
Read More