ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา  ระยะเวลาการจ้า…
Read More
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” …
Read More
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  &nbs…
Read More
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ในการบริหารหน่วยงานอย่างซื…
Read More
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล

การรับโอนพนักงานส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย อบต.มุจลินท์  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างต…
Read More
การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code เพื่อตอบ…
Read More
การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  เข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code เพื่อตอบแ…
Read More
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลิน…
Read More
แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการเข้าใช้บริการสถานประกอบการ

แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการเข้าใช้บริการสถานประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันโรคไวรัสโควิด - 19  เมื่อต้องใช้บริการสถานประกอบการ   ร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านส…
Read More
ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่เกิดเหตุวาตภัย  หมู่ที่  8  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม …
Read More