ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน

อาศัยตามอำนาจพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบิหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 27 ในส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใด ของผู้ดำรงตำแหน่งใดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ในการกระจายอำนาจการตัดสินใจดังกล่า ต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชนและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 240 (2)(3) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย นายธวัชชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงมอบอำนาจให้นางสาวศิริทิพย์ นิยมศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ปฏิบัติราชการแทนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง