ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษแก่องค์การบริหารส่วนตำบลมายื่นคำขอและชำระภาษีตามกำหนด

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยบ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์กำหนดระยะเวลาและสถานที่ ที่เจ้าของทรัพย์สินในท้องที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ และผู้มีหน้าที่ชำระภาษีจะต้องยื่นแบบและ/หรือ คำขอชำระภาษีกับองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้