ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564

ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564  เพื่อจัดทำโครงการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้