สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนตุลาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้