ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงประปา โดยวางท่อเมนประปาพร้อมย้ายมาตรน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลมุจลินท์

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ