ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณนา นางสาวจรินทร์ ชูศรี) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบอบต.มุจลินท์กำหนด

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ