ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ต.มุจลินท์ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 50.50 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 136.5 ตร.ม.

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ