ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายสุนันท์ เพิ่มพูน ขนา 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 118 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 12 บ่อ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ