ตารางแสดงวงเงินโครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางสุชิน จันทร) วางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมฝากเหล็กตะแกรง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ