ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 (บริเวณข้างย้านนายบัญญัติ ขันทอง) วางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 8 นิ้ว ยาว 49 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ