ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณนานายมนัส แย้มสกุล) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร จำนวน 8 ท่อน

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ