ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (บริเวณนานายกลม จันทร์หอม) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร จำนวน 8 ท่อน

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ